Sunday, October 26, 2014

दिवाळीनंतर

गावी राहणारे आईबाबा,
गावी परतून जातात,
तेवत्या पणत्यांमध्येही
अंधार सोडून जातात
आईच्या हातच्या करंज्या,
मागे डब्ब्यात उरतात,
पोटात जाण्याऐवजी,
घशातच अडकून जातात
बाबांचे दोन शर्ट,
कपाटात विसरून जातात,
सकाळी घर बंद करतांना,
कोंडल्यासारखं वाटायला लावतात
गावाला राहणारे आईबाबा,
गावी परतून जातात,
पोचल्याचा फोन येईपर्यंत
पोरकं करून जातात.

Sunday, October 12, 2014

Bolly Logic

'18 बरस का कंवारा केला था'
should not bother you if you found nothing unfair, objectifying, stereotyping in
'18 बरस की कंवारी कली थी'
smile emoticon